Cel projektu

Współczesna archeologia staje dzisiaj przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Wiążą się one z przemianami w metodologii i metodyce prowadzonych prac archeologicznych i wynikającą potrzebą zrozumienia przeszłości jako całości zjawisk i procesów.

Projekt pod nazwą: “Kutno. Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym” zakłada wykonanie całościowego, interdyscyplinarnego opracowania wyników badań archeologicznych, historycznych i z zakresu dyscyplin pokrewnych prowadzonych w latach 1990-2019 oraz ich prezentację w planowanej dwujęzycznej polsko-angielskiej publikacji książkowej.

Dla miasta Kutna brak jest na chwilę obecną tego rodzaju opracowania, a podejmowane w przeszłości działania skupiały się przede wszystkim na oświetleniu historii miasta.
By cel ten mógł być zrealizowany, oprócz pogłębionej kwerendy źródłowej (posiadamy już nowe, niepublikowane materiały historyczne i kartograficzne pozyskane m.in. z archiwów niemieckich), planujemy wykonać analizy specjalistyczne oraz konserwację wystawienniczą części bardzo licznego zbioru niezwykle ciekawych zabytków archeologicznych, które w dalszej kolejności zasilą wystawy Muzeum Regionalnego. Z uwagi na charakter projektu nie planowane są żadne dodatkowe działania terenowe, przy czym możliwe, iż w trakcie jego trwania pojawią się nowe odkrycia związane z działaniami budowlanymi podejmowanymi na obszarze historycznej części Kutna, które to siłą rzeczy zostaną włączone do całościowego opracowania.
Podstawą naszego opracowania będą następujące stanowiska: królewski pałac podróżny Augusta III Wettina czyli tzw. Pałac Saski, rynek Starego Miasta i zabudowa towarzysząca, Rynek Zduński, Ratusz, Pałac Gierałty oraz niebadany wprawdzie metodami archeologicznymi ale istotny z punktu widzenia historii miasta kościół pw. św. Wawrzyńca

Tak zdefiniowane założenia spełniają wymogi jednego z celów szczegółowych Programu Ochrona Zabytków Archeologicznych, czyli opracowania i upowszechnienia wyników zakończonych badań archeologicznych, które nie zostały dotychczas wprowadzone do obiegu naukowego.


Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o następujące metody badawcze:
• analizę i krytykę piśmiennictwa; uzupełniające kwerendy źródłowe, archiwalne, historyczne;
• metodę obserwacyjną, prowadzoną w taki sposób, aby nie wpływała na badany przedmiot, proces, zjawisko, obiekt obserwacji; dotyczyć będzie m.in. zarówno pojedynczych przedmiotów jak również ich grup; jednostek stratygraficznych, obiektów architektonicznych ;
• metodę monograficzną, opisową, w celu wieloaspektowego ujęcia i poznania specyfiki procesów lokacji miasta, tempa i kierunku jego rozwoju;
• metodę indywidualnych przypadków, opisująca dokładnie dany artefakt, obiekt, jednostkę stratygraficzną itp.;
• metody w rozumieniu nowoczesnych technik badawczych i narzędzi

Strona internetowa

Niniejszym informujemy, iż ruszyła oficjalna strona internetowa projektu naukowego realizowanego przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod tytułem „Kutno.
Powstanie i rozwój małego ośrodka miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym.”
współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków archeologicznych” 2020 – numer zadania 4429/20)